Characters (62)

Codepoint Character Name
U+11200 𑈀 Khojki Letter A
U+11201 𑈁 Khojki Letter Aa
U+11202 𑈂 Khojki Letter I
U+11203 𑈃 Khojki Letter U
U+11204 𑈄 Khojki Letter E
U+11205 𑈅 Khojki Letter Ai
U+11206 𑈆 Khojki Letter O
U+11207 𑈇 Khojki Letter Au
U+11208 𑈈 Khojki Letter Ka
U+11209 𑈉 Khojki Letter Kha
U+1120A 𑈊 Khojki Letter Ga
U+1120B 𑈋 Khojki Letter Gga
U+1120C 𑈌 Khojki Letter Gha
U+1120D 𑈍 Khojki Letter Nga
U+1120E 𑈎 Khojki Letter Ca
U+1120F 𑈏 Khojki Letter Cha
U+11210 𑈐 Khojki Letter Ja
U+11211 𑈑 Khojki Letter Jja
U+11213 𑈓 Khojki Letter Nya
U+11214 𑈔 Khojki Letter Tta
U+11215 𑈕 Khojki Letter Ttha
U+11216 𑈖 Khojki Letter Dda
U+11217 𑈗 Khojki Letter Ddha
U+11218 𑈘 Khojki Letter Nna
U+11219 𑈙 Khojki Letter Ta
U+1121A 𑈚 Khojki Letter Tha
U+1121B 𑈛 Khojki Letter Da
U+1121C 𑈜 Khojki Letter Ddda
U+1121D 𑈝 Khojki Letter Dha
U+1121E 𑈞 Khojki Letter Na
U+1121F 𑈟 Khojki Letter Pa
U+11220 𑈠 Khojki Letter Pha
U+11221 𑈡 Khojki Letter Ba
U+11222 𑈢 Khojki Letter Bba
U+11223 𑈣 Khojki Letter Bha
U+11224 𑈤 Khojki Letter Ma
U+11225 𑈥 Khojki Letter Ya
U+11226 𑈦 Khojki Letter Ra
U+11227 𑈧 Khojki Letter La
U+11228 𑈨 Khojki Letter Va
U+11229 𑈩 Khojki Letter Sa
U+1122A 𑈪 Khojki Letter Ha
U+1122B 𑈫 Khojki Letter Lla
U+1122C 𑈬 Khojki Vowel Sign Aa
U+1122D 𑈭 Khojki Vowel Sign I
U+1122E 𑈮 Khojki Vowel Sign Ii
U+1122F 𑈯 Khojki Vowel Sign U
U+11230 𑈰 Khojki Vowel Sign E
U+11231 𑈱 Khojki Vowel Sign Ai
U+11232 𑈲 Khojki Vowel Sign O
U+11233 𑈳 Khojki Vowel Sign Au
U+11234 𑈴 Khojki Sign Anusvara
U+11235 𑈵 Khojki Sign Virama
U+11236 𑈶 Khojki Sign Nukta
U+11237 𑈷 Khojki Sign Shadda
U+11238 𑈸 Khojki Danda
U+11239 𑈹 Khojki Double Danda
U+1123A 𑈺 Khojki Word Separator
U+1123B 𑈻 Khojki Section Mark
U+1123C 𑈼 Khojki Double Section Mark
U+1123D 𑈽 Khojki Abbreviation Sign
U+1123E 𑈾 Khojki Sign Sukun