Characters (48)

Codepoint Character Name
U+A4D0 Lisu Letter Ba
U+A4D1 Lisu Letter Pa
U+A4D2 Lisu Letter Pha
U+A4D3 Lisu Letter Da
U+A4D4 Lisu Letter Ta
U+A4D5 Lisu Letter Tha
U+A4D6 Lisu Letter Ga
U+A4D7 Lisu Letter Ka
U+A4D8 Lisu Letter Kha
U+A4D9 Lisu Letter Ja
U+A4DA Lisu Letter Ca
U+A4DB Lisu Letter Cha
U+A4DC Lisu Letter Dza
U+A4DD Lisu Letter Tsa
U+A4DE Lisu Letter Tsha
U+A4DF Lisu Letter Ma
U+A4E0 Lisu Letter Na
U+A4E1 Lisu Letter La
U+A4E2 Lisu Letter Sa
U+A4E3 Lisu Letter Zha
U+A4E4 Lisu Letter Za
U+A4E5 Lisu Letter Nga
U+A4E6 Lisu Letter Ha
U+A4E7 Lisu Letter Xa
U+A4E8 Lisu Letter Hha
U+A4E9 Lisu Letter Fa
U+A4EA Lisu Letter Wa
U+A4EB Lisu Letter Sha
U+A4EC Lisu Letter Ya
U+A4ED Lisu Letter Gha
U+A4EE Lisu Letter A
U+A4EF Lisu Letter Ae
U+A4F0 Lisu Letter E
U+A4F1 Lisu Letter Eu
U+A4F2 Lisu Letter I
U+A4F3 Lisu Letter O
U+A4F4 Lisu Letter U
U+A4F5 Lisu Letter Ue
U+A4F6 Lisu Letter Uh
U+A4F7 Lisu Letter Oe
U+A4F8 Lisu Letter Tone Mya Ti
U+A4F9 Lisu Letter Tone Na Po
U+A4FA Lisu Letter Tone Mya Cya
U+A4FB Lisu Letter Tone Mya Bo
U+A4FC Lisu Letter Tone Mya Na
U+A4FD Lisu Letter Tone Mya Jeu
U+A4FE Lisu Punctuation Comma
U+A4FF Lisu Punctuation Full Stop