Characters (115)

Codepoint Character Name
U+11000 𑀀 Brahmi Sign Candrabindu
U+11001 𑀁 Brahmi Sign Anusvara
U+11002 𑀂 Brahmi Sign Visarga
U+11003 𑀃 Brahmi Sign Jihvamuliya
U+11004 𑀄 Brahmi Sign Upadhmaniya
U+11005 𑀅 Brahmi Letter A
U+11006 𑀆 Brahmi Letter Aa
U+11007 𑀇 Brahmi Letter I
U+11008 𑀈 Brahmi Letter Ii
U+11009 𑀉 Brahmi Letter U
U+1100A 𑀊 Brahmi Letter Uu
U+1100B 𑀋 Brahmi Letter Vocalic R
U+1100C 𑀌 Brahmi Letter Vocalic Rr
U+1100D 𑀍 Brahmi Letter Vocalic L
U+1100E 𑀎 Brahmi Letter Vocalic Ll
U+1100F 𑀏 Brahmi Letter E
U+11010 𑀐 Brahmi Letter Ai
U+11011 𑀑 Brahmi Letter O
U+11012 𑀒 Brahmi Letter Au
U+11013 𑀓 Brahmi Letter Ka
U+11014 𑀔 Brahmi Letter Kha
U+11015 𑀕 Brahmi Letter Ga
U+11016 𑀖 Brahmi Letter Gha
U+11017 𑀗 Brahmi Letter Nga
U+11018 𑀘 Brahmi Letter Ca
U+11019 𑀙 Brahmi Letter Cha
U+1101A 𑀚 Brahmi Letter Ja
U+1101B 𑀛 Brahmi Letter Jha
U+1101C 𑀜 Brahmi Letter Nya
U+1101D 𑀝 Brahmi Letter Tta
U+1101E 𑀞 Brahmi Letter Ttha
U+1101F 𑀟 Brahmi Letter Dda
U+11020 𑀠 Brahmi Letter Ddha
U+11021 𑀡 Brahmi Letter Nna
U+11022 𑀢 Brahmi Letter Ta
U+11023 𑀣 Brahmi Letter Tha
U+11024 𑀤 Brahmi Letter Da
U+11025 𑀥 Brahmi Letter Dha
U+11026 𑀦 Brahmi Letter Na
U+11027 𑀧 Brahmi Letter Pa
U+11028 𑀨 Brahmi Letter Pha
U+11029 𑀩 Brahmi Letter Ba
U+1102A 𑀪 Brahmi Letter Bha
U+1102B 𑀫 Brahmi Letter Ma
U+1102C 𑀬 Brahmi Letter Ya
U+1102D 𑀭 Brahmi Letter Ra
U+1102E 𑀮 Brahmi Letter La
U+1102F 𑀯 Brahmi Letter Va
U+11030 𑀰 Brahmi Letter Sha
U+11031 𑀱 Brahmi Letter Ssa
U+11032 𑀲 Brahmi Letter Sa
U+11033 𑀳 Brahmi Letter Ha
U+11034 𑀴 Brahmi Letter Lla
U+11035 𑀵 Brahmi Letter Old Tamil Llla
U+11036 𑀶 Brahmi Letter Old Tamil Rra
U+11037 𑀷 Brahmi Letter Old Tamil Nnna
U+11038 𑀸 Brahmi Vowel Sign Aa
U+11039 𑀹 Brahmi Vowel Sign Bhattiprolu Aa
U+1103A 𑀺 Brahmi Vowel Sign I
U+1103B 𑀻 Brahmi Vowel Sign Ii
U+1103C 𑀼 Brahmi Vowel Sign U
U+1103D 𑀽 Brahmi Vowel Sign Uu
U+1103E 𑀾 Brahmi Vowel Sign Vocalic R
U+1103F 𑀿 Brahmi Vowel Sign Vocalic Rr
U+11040 𑁀 Brahmi Vowel Sign Vocalic L
U+11041 𑁁 Brahmi Vowel Sign Vocalic Ll
U+11042 𑁂 Brahmi Vowel Sign E
U+11043 𑁃 Brahmi Vowel Sign Ai
U+11044 𑁄 Brahmi Vowel Sign O
U+11045 𑁅 Brahmi Vowel Sign Au
U+11046 𑁆 Brahmi Virama
U+11047 𑁇 Brahmi Danda
U+11048 𑁈 Brahmi Double Danda
U+11049 𑁉 Brahmi Punctuation Dot
U+1104A 𑁊 Brahmi Punctuation Double Dot
U+1104B 𑁋 Brahmi Punctuation Line
U+1104C 𑁌 Brahmi Punctuation Crescent Bar
U+1104D 𑁍 Brahmi Punctuation Lotus
U+11052 𑁒 Brahmi Number One
U+11053 𑁓 Brahmi Number Two
U+11054 𑁔 Brahmi Number Three
U+11055 𑁕 Brahmi Number Four
U+11056 𑁖 Brahmi Number Five
U+11057 𑁗 Brahmi Number Six
U+11058 𑁘 Brahmi Number Seven
U+11059 𑁙 Brahmi Number Eight
U+1105A 𑁚 Brahmi Number Nine
U+1105B 𑁛 Brahmi Number Ten
U+1105C 𑁜 Brahmi Number Twenty
U+1105D 𑁝 Brahmi Number Thirty
U+1105E 𑁞 Brahmi Number Forty
U+1105F 𑁟 Brahmi Number Fifty
U+11060 𑁠 Brahmi Number Sixty
U+11061 𑁡 Brahmi Number Seventy
U+11062 𑁢 Brahmi Number Eighty
U+11063 𑁣 Brahmi Number Ninety