Characters (83)

Codepoint Character Name
U+AA00 Cham Letter A
U+AA01 Cham Letter I
U+AA02 Cham Letter U
U+AA03 Cham Letter E
U+AA04 Cham Letter Ai
U+AA05 Cham Letter O
U+AA06 Cham Letter Ka
U+AA07 Cham Letter Kha
U+AA08 Cham Letter Ga
U+AA09 Cham Letter Gha
U+AA0A Cham Letter Ngue
U+AA0B Cham Letter Nga
U+AA0C Cham Letter Cha
U+AA0D Cham Letter Chha
U+AA0E Cham Letter Ja
U+AA0F Cham Letter Jha
U+AA10 Cham Letter Nhue
U+AA11 Cham Letter Nha
U+AA12 Cham Letter Nhja
U+AA13 Cham Letter Ta
U+AA14 Cham Letter Tha
U+AA15 Cham Letter Da
U+AA16 Cham Letter Dha
U+AA17 Cham Letter Nue
U+AA18 Cham Letter Na
U+AA19 Cham Letter Dda
U+AA1A Cham Letter Pa
U+AA1B Cham Letter Ppa
U+AA1C Cham Letter Pha
U+AA1D Cham Letter Ba
U+AA1E Cham Letter Bha
U+AA1F Cham Letter Mue
U+AA20 Cham Letter Ma
U+AA21 Cham Letter Bba
U+AA22 Cham Letter Ya
U+AA23 Cham Letter Ra
U+AA24 Cham Letter La
U+AA25 Cham Letter Va
U+AA26 Cham Letter Ssa
U+AA27 Cham Letter Sa
U+AA28 Cham Letter Ha
U+AA29 Cham Vowel Sign Aa
U+AA2A Cham Vowel Sign I
U+AA2B Cham Vowel Sign Ii
U+AA2C Cham Vowel Sign Ei
U+AA2D Cham Vowel Sign U
U+AA2E Cham Vowel Sign Oe
U+AA2F Cham Vowel Sign O
U+AA30 Cham Vowel Sign Ai
U+AA31 Cham Vowel Sign Au
U+AA32 Cham Vowel Sign Ue
U+AA33 Cham Consonant Sign Ya
U+AA34 Cham Consonant Sign Ra
U+AA35 Cham Consonant Sign La
U+AA36 Cham Consonant Sign Wa
U+AA40 Cham Letter Final K
U+AA41 Cham Letter Final G
U+AA42 Cham Letter Final Ng
U+AA43 Cham Consonant Sign Final Ng
U+AA44 Cham Letter Final Ch
U+AA45 Cham Letter Final T
U+AA46 Cham Letter Final N
U+AA47 Cham Letter Final P
U+AA48 Cham Letter Final Y
U+AA49 Cham Letter Final R
U+AA4A Cham Letter Final L
U+AA4B Cham Letter Final Ss
U+AA4C Cham Consonant Sign Final M
U+AA4D Cham Consonant Sign Final H
U+AA50 Cham Digit Zero
U+AA51 Cham Digit One
U+AA52 Cham Digit Two
U+AA53 Cham Digit Three
U+AA54 Cham Digit Four
U+AA55 Cham Digit Five
U+AA56 Cham Digit Six
U+AA57 Cham Digit Seven
U+AA58 Cham Digit Eight
U+AA59 Cham Digit Nine
U+AA5C Cham Punctuation Spiral
U+AA5D Cham Punctuation Danda
U+AA5E Cham Punctuation Double Danda
U+AA5F Cham Punctuation Triple Danda