Characters (57)

Codepoint Character Name
U+11AC0 𑫀 Pau Cin Hau Letter Pa
U+11AC1 𑫁 Pau Cin Hau Letter Ka
U+11AC2 𑫂 Pau Cin Hau Letter La
U+11AC3 𑫃 Pau Cin Hau Letter Ma
U+11AC4 𑫄 Pau Cin Hau Letter Da
U+11AC5 𑫅 Pau Cin Hau Letter Za
U+11AC6 𑫆 Pau Cin Hau Letter Va
U+11AC7 𑫇 Pau Cin Hau Letter Nga
U+11AC8 𑫈 Pau Cin Hau Letter Ha
U+11AC9 𑫉 Pau Cin Hau Letter Ga
U+11ACA 𑫊 Pau Cin Hau Letter Kha
U+11ACB 𑫋 Pau Cin Hau Letter Sa
U+11ACC 𑫌 Pau Cin Hau Letter Ba
U+11ACD 𑫍 Pau Cin Hau Letter Ca
U+11ACE 𑫎 Pau Cin Hau Letter Ta
U+11ACF 𑫏 Pau Cin Hau Letter Tha
U+11AD0 𑫐 Pau Cin Hau Letter Na
U+11AD1 𑫑 Pau Cin Hau Letter Pha
U+11AD2 𑫒 Pau Cin Hau Letter Ra
U+11AD3 𑫓 Pau Cin Hau Letter Fa
U+11AD4 𑫔 Pau Cin Hau Letter Cha
U+11AD5 𑫕 Pau Cin Hau Letter A
U+11AD6 𑫖 Pau Cin Hau Letter E
U+11AD7 𑫗 Pau Cin Hau Letter I
U+11AD8 𑫘 Pau Cin Hau Letter O
U+11AD9 𑫙 Pau Cin Hau Letter U
U+11ADA 𑫚 Pau Cin Hau Letter Ua
U+11ADB 𑫛 Pau Cin Hau Letter Ia
U+11ADC 𑫜 Pau Cin Hau Letter Final P
U+11ADD 𑫝 Pau Cin Hau Letter Final K
U+11ADE 𑫞 Pau Cin Hau Letter Final T
U+11ADF 𑫟 Pau Cin Hau Letter Final M
U+11AE0 𑫠 Pau Cin Hau Letter Final N
U+11AE1 𑫡 Pau Cin Hau Letter Final L
U+11AE2 𑫢 Pau Cin Hau Letter Final W
U+11AE3 𑫣 Pau Cin Hau Letter Final Ng
U+11AE4 𑫤 Pau Cin Hau Letter Final Y
U+11AE5 𑫥 Pau Cin Hau Rising Tone Long
U+11AE6 𑫦 Pau Cin Hau Rising Tone
U+11AE7 𑫧 Pau Cin Hau Sandhi Glottal Stop
U+11AE8 𑫨 Pau Cin Hau Rising Tone Long Final
U+11AE9 𑫩 Pau Cin Hau Rising Tone Final
U+11AEA 𑫪 Pau Cin Hau Sandhi Glottal Stop Final
U+11AEB 𑫫 Pau Cin Hau Sandhi Tone Long
U+11AEC 𑫬 Pau Cin Hau Sandhi Tone
U+11AED 𑫭 Pau Cin Hau Sandhi Tone Long Final
U+11AEE 𑫮 Pau Cin Hau Sandhi Tone Final
U+11AEF 𑫯 Pau Cin Hau Mid-Level Tone
U+11AF0 𑫰 Pau Cin Hau Glottal Stop Variant
U+11AF1 𑫱 Pau Cin Hau Mid-Level Tone Long Final
U+11AF2 𑫲 Pau Cin Hau Mid-Level Tone Final
U+11AF3 𑫳 Pau Cin Hau Low-Falling Tone Long
U+11AF4 𑫴 Pau Cin Hau Low-Falling Tone
U+11AF5 𑫵 Pau Cin Hau Glottal Stop
U+11AF6 𑫶 Pau Cin Hau Low-Falling Tone Long Final
U+11AF7 𑫷 Pau Cin Hau Low-Falling Tone Final
U+11AF8 𑫸 Pau Cin Hau Glottal Stop Final